Kontakt

email: pavlos.sebik@email.cz
ICQ: 406-358-845
skype: sebapavlos